دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭809

     پالایش جستجو
A La Turgula (1983) / Unknown، نویسنده
Uber Kunst Und Literatur (1968) / Marx ، Karl، نویسنده
اتجاهات الشعریة الحدیث (2004) / یوسف اسکندر، نویسنده
اتجاهات جدیدة فی الادب (1974) / فلیتشر ، جون، نویسنده
اثار عربیة فی حکایات کنتر بری (1981) / مرانی ، ناجیة، نویسنده
أدباء الرومانتیکیة الفرنسیة / غلاب ، محمد، نویسنده
أدباء من الشرق و الغرب (1966) / الناعوری ، عیسى، نویسنده
أدباء من الشرق و الغرب (1966) / الناعوری ، عیسى، نویسنده
ازهار الریاض فی اخبار عیاض / التلمسانی ، شهاب الدین أحمد بن محمد المقری، نویسنده
أسطورة برومثیوس فی الادبین الانجلیزی و الفرنسی دراسة فی التأثیر و التأثر (2001) / لویس عوض، نویسنده
اسطورة شیرکو بیکس الشعریة (2014) / لقمان محمود، نویسنده
الاتجاهات الادبیة الحدیثة (1980) / ألبیریس ، ر.م، نویسنده
الادب المقارن / فان تیغم ، ب، نویسنده
الادب المقارن (1978) / غویار ، ماریوس فرنسوا، نویسنده
الادب المقارن (1970) / محمد غنیمی هلال، نویسنده

کاربران آنلاین :10