دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مؤید الونداوی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
أضواء على التاریخ الحدیث لمنطقة وسط کردستان (2021) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
الدولة المنسیة کردستان و الأکراد (2021) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
العراق فی التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة فی بغداد 1932-1943 (2019) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
العراق فی التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة فی بغداد 1959-1973 (2019) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
العراق فی التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة فی بغداد 1974-1983 (2018) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
العراق فی التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة فی بغداد 1984-1987 (2020) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
بریطانیا و قضایا الطوائف و الاعقاق الحدود فی بلاد النهرین 1906-1941 (2020) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
حوادث و أخبار عراقیة فی وثائق بریطانیة (2021) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
شخصیات عراقیة فی وثائق بریطانیة 1919-1920 (2018) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
شخصیات عراقیة فی وثائق بریطانیة 1935-1958 (2017) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
شخصیات عراقیة کردیة فی وثائق بریطانیة 1919-1958 (2021) / الونداوی ، مؤید، نویسنده

کاربران آنلاین :1