دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فرید اسسرد

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اتجاهات السیاسة الکردیة بعد الحرب العالمیة الثانیة (2008) / اسسرد ، فرید، نویسنده
أصول العقائد البارزانیة (2008) / اسسرد ، فرید، نویسنده
الشرارة (2019) / اسسرد ، فرید، نویسنده
حول الحرکة التحرریة للشعب الکردی فی کردستان العراق (2016) / سربست حسین مجید، نویسنده
اتجاهات السیاسه الکردیه بعد الحرب العالمیه الثانیه (2008) / اسسرد ، فرید، نویسنده
اتجاهات الفکر السیاسی الکردی بعد الحرب العالمیه الثانیه (2015) / اسسرد ، فرید، نویسنده
اصول العقائد البارزانیه (2012) / اسسرد ، فرید، نویسنده
الاکراد الدیمقراطیه والاندماج (2012) / اسسرد ، فرید، نویسنده
الاکراد والدیقراطیه والاندماج (2012) / اسسرد ، فرید، نویسنده
الشراره الصحیفه المرکزیه للاتحاد الوطنی الکردستانی الدوره الثالثه 1980-1981 (2016) / اسسرد ، فرید، نویسنده
المدارس السیاسه الثلاث فی العراق و امکانیه التعایش السلمی فیما بینهما (2010) / اسسرد ، فرید، نویسنده
المساله الکردیه بعد قانون اداره الدوله العراقیه (2004) / اسسرد ، فرید، نویسنده
المشاریع التی قدمهاالاتحاد الوطنی الکردستان الی الحکومه العراقیه عام 1984 (2012) / اسسرد ، فرید، نویسنده

کاربران آنلاین :4