دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭272/64

   مرتب سازی    پالایش جستجو
انجیل لوقا (1958)
انجیل لوقا (1919)
انجیل یوحنا (1919)
مرکانئ یوحنا (1926)
ئینجیل مزگێنی / د.م، نویسنده
ارشاد المزبین ([ب.ش]) / زەندی ، عەزیز، نویسنده
انجیل لوقا (ئەمریکا) / د ، م، نویسنده
انجیلا موقا (بەیرووت) / ن ، د، نویسنده
ئینجیل ([ب.ش]) / د ، م، نویسنده
ئینجیل مزگێنی ([ب.ش])
ئینجیلی لۆقا ([ب.ش]) / لوقا، نویسنده

کاربران آنلاین :20