دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭272

   مرتب سازی    پالایش جستجو
انجیل متی (1919)
سقوط بغداد (1956) / الخال ، ابراهیم عبدالرحمان، نویسنده
مزگانئ متی (1926)
مزگانی مرقس (1926)
الحدث التوراتی و الشرق الادنی القدیم (1997) / السواح ، فراس، نویسنده
ئینجیلی ڕزگارکەر (سلێمانی) / پەری ، یووسف
کتاب المقدس کتاب الحیات عربی - انحلیزی (1999)
کورد ناڤ تەوراتی و نیجیلیدا ([ب.ش]) / دێهلەوی ، بیدل (1642- 1720)، نویسنده

کاربران آنلاین :16