دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

ناشر: الاکادیمیة الکوردیة

واقع در: اربیل

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الشیخ محمد سلیم المردوخی و شیی ء من اثار باللغة العربیة (2018) / القرداغی ، محمد علی، نویسنده
بدایات الشعور القومی الکوردی فی التاریخ الحدیث (2019) / البوتانی ، عبدالفتاح علی، نویسنده
الکرد الایزیدیون (2019) / جزیری ، علی، نویسنده
الکورد الأخرون (2019) / فکارو ، نیلدا، نویسنده
وصف المخطوطات الکوردیة فی مجموعات لینینغراد (2019) / رودینکو ، م.ب، نویسنده
من أرشیف جمهوریة العراق الاولى, حوادث الموصل و کرکوک و تداعیاتها 8 ازار 1959-14 تموز 1959 (2020) / البوتانی ، عبدالفتاح علی یحیى، نویسنده
مدینة کرکوک (2013) / گۆران فتحی، نویسنده
کرد سوریا وجود تعرض للانکار (2020) / مونتغمری ، هارییت، نویسنده
فی الفکر التاریخی و السیاسةم (2020) / محسن محمد حسین، نویسنده
العالقون فی الخندق المعلق (2020) / ابراهیم محمود، نویسنده
القریب من تاریخ الموصل قراءات فی نصوص تاریخیة معاصرة (2021) / البوتانی ، عبدالفتاح علی، نویسنده
منطقة اشیتا (2021) / علی شمدین، نویسنده
ناحیة قراج (2021) / الیونس ، عبدالناصر، نویسنده
نوروز کوردستان (2021) / شبر ، حکمت، نویسنده
کرکوک قراءات فی واقع المدینة (2021) / کاریزی ، طارق، نویسنده

کاربران آنلاین :4