دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

مشخصات ناشر

ناشر: المجمع العلمی الکردی

واقع در: بغداد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
علم التاریخ عند العرب فکرته وفلسفته (2001) / الحدیثی ، نزارعبداللطیف سعود، نویسنده
اصول اسماء المدن و الموقع العراقیه (1976) / بابان ، جمال، نویسنده
جولات تاریخیه بین مواطن الاثار فی شمالی العراق (1976) / باقر ، طه، نویسنده
القاموس العلمی عربی -انکلیزی - کردی (1974) / جلال غریب ، کمال، نویسنده
تطور التقانه عبر العصور (2006) / حسن جریو ، داخل، نویسنده
التوزیع الجغرافی للهجات اللغه الکردی (1975) / حمه خورشید ، فواد، نویسنده
مخطوطات مکتبه الشیخ محمد الخال فی السلیمانیه (1974) / خال ، محمد
دراسات فی تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر (2001) / خلف العبیدی ، ابراهیم، نویسنده
قبیله قریش واثرها فی الحیات العربیه الاسلام (2002) / عباس الجبلی ، حضیر، نویسنده
جاوان القبیلة الکردیه المنسه و مشاهیر الجاوانین (1973) / عبدالواحد ، مصطفی، نویسنده
مختصر تاریخ الخلفاء (2006) / علی البغدادی المعروف بالخطبی ، ابومحمد اسماعیل، نویسنده
تاریخ الفیلیه (2003) / علی الجاف ، حسین احمد، نویسنده
ارامیه العهد القدیم قواعد ونصوص (2006) / متی قوزی ، یوسف، نویسنده
اعاده التوازن الی میزان مختل (1977) / محمد ، مسعود، نویسنده
قراءه ثانیه لما کتب عن تاریخ اربیل فی العهد الاتابکی (1976) / محین محمد حسین، نویسنده

کاربران آنلاین :12