دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

‭DSR1560


‭DS
‭DS 2081 Zaky, M.A.
‭DS 271
‭DS 59
‭DS 70.8 کوردستان -- شەری نێو دەولتی،١٩١٤-١٩١٧
‭DS156 خانقیین -- سەرچاوە مێژوویەکان
‭DS2001
‭DS2047
‭DS2081
‭DS266
‭DS269 کوردستان -- مێژوو -- کۆماری١٩٤٦
‭DS35/63
‭DS35/65
‭DS37 اسلام- تاریخ
‭DS38/3 كشورهای عربی
‭DS44.9 History of Kirkuk
‭DS48.5 .R49
‭DS48/5 سفر نامه‌
‭DS481 هند
‭DS51
‭DS52 كردستان عراق
‭DS59
‭DS59.K86 History
‭DS59.K86 M44
‭DS59/4 كردها-تاریخ
‭DS69.5
‭DS70
‭DS70.6
‭DS70.8
‭DS70.8.K8 F88 Kurds--Iraq--Politics and government
‭DS70/5
‭DS70/8
‭DS71
‭DS79 Sheix Mahmomd Hafid
‭DS79.65 .S23 Iraq History
‭DS79.89.K87 Kurdish Tour Guide
‭DS79/66 كردستان- خاطرات
‭DS79/718 كردها- تاریخ
‭DS79/72
‭DS948
‭DSK History of kurd
‭DSK150 Sharazoor -- history
‭DSK79 Solymani,Shar history
‭DSR 1405
‭DSR 1310 نشریات ادواری فارسی -ایران تاریخ قاجاریان
‭DSR 1365 نادر افشار- شاه ایران. 1160- 1100ق
‭DSR 140 ایران- تاریخ- پیش از اسلام
‭DSR 1542 مجاهدین
‭DSR 166 ایران -تاریخ-کیانیان
‭DSR 202 ایران -تاریخ- مادها
‭DSR 2047
‭DSR 2073 جنگ حهانی اول- ایران
‭DSR 23 ایران جغرافیا
‭DSR 3286 لاری-واژه نامه-فارسی
‭DSR 413 ایران- تاریخ- ساسانیان
‭DSR 457 مزدکیان
‭DSR 511 ایران -فرمانروایان -ناریخ
‭DSR 55 کردستان -تاریخ-ایران
‭DSR109
‭DSR1130 جنبشهای اجتماعی
‭DSR1172 ایران- قراردادها
‭DSR1176 ایران- تاریخ- صفوی
‭DSR1201 Chaldoran
‭DSR1216 Abas safavi
‭DSR1311 ایران- تاریخ- قاجاریان
‭DSR1315 سمیتقۆ، ئیسماعیل ئاغا
‭DSR1324
‭DSR139 تاریخ
‭DSR1391 ایران-- تاریخ-- قاجاریان، 1193 - 1344ق
‭DSR140
‭DSR1405 تاریخ ایران - اسناد و مدارک
‭DSR1407
‭DSR1409 مشروط
‭DSR142
‭DSR1438
‭DSR1453 مشروطه‌
‭dsr1455 احمد-شاه‌ ایران- سرگذشتنامه‌
‭DSR1462
‭DSR1471
‭DSR1476
‭DSR1485 ایران- تاریخ- كردها
‭DSR1486
‭DSR1497 اسماعیل أقا
‭DSR1500
‭DSR1504/5
‭DSR1505/7 جشن ها
‭DSR1508 حزب توده‌
‭DSR1512 تاریخ- كردستان
‭DSR1515 مصدق
‭DSR1517
‭DSR1522
‭DSR1528 خاطرات
‭DSR1528/4 طبری
‭DSR1528/5 حزب توده‌ ایران
‭DSR1535 رهبران كرد
‭DSR1541
‭DSR1553 ایران
‭DSR1567 خاطرات
‭DSR1570 اسلام و سیاست
‭DSR1582 خاطرات
‭DSR1591 زنان زندانی
‭DSR1591/1 زندانیان سیاسی
‭DSR1591/2 سازمان مجاهدین خلق
‭DSR1591/3
‭DSR1598 ایران- روابط خارجی
‭DSR1626
‭DSR1645
‭DSR1656
‭DSR1658
‭DSR1659
‭DSR1661 ایران - گروههای چپ
‭DSR1670 نمایندگان مجلس
‭DSR1670/1 بنی صدر
‭DSR1673
‭DSR1709 خاطرات
‭DSR179 تاریخ
‭DSR184
‭DSR2001
‭DSR2047
‭DSR2073
‭DSR2075
‭DSR2078
‭DSR2087 دینور- سرگذشتنامه
‭DSR2115
‭DSR2121 كردستان -تاریخ
‭DSR2127
‭DSR219
‭DSR23 جغرافیای تاریخی
‭DSR324
‭DSR333 پارتها
‭DSR36 ایران- تاریخ- یدش از اسلام
‭DSR403 ساسانیان
‭DSR405 ساسانیان
‭DSR45
‭DSR5108
‭DSR55
‭DSR59 كرمانشاهان- تارخ- جغرافیا
‭DSR63 فرهنگ
‭DSR69 قوم شناسی
‭DSR72 ایران- كردستان -تاریخ
‭DSR76
‭DSR841
‭DSR902 شبانكاره‌
‭DSR952 ایران-تاریخ-مغولان
‭DSV79/6

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭DSR1560

   مرتب سازی    پالایش جستجو
انقلاب اسلامی در ایلام (1400) / طاهری مقدم ، محمد (1357)، نویسنده
تاریخ معاصر استان ایلام (1390) / اکبری ، مرتضی، نویسنده

کاربران آنلاین :9