دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭416

   مرتب سازی    پالایش جستجو
السیاب و نازک و البیاتی دراسة لغویة (1986) / المطلبی ، مالک یوسف، نویسنده
العروض فی اوزان الشعر العربی و قوافیة (1966) / البدری ، حکمة فرج، نویسنده
دراسات مقارنة القافیة والاصوات اللغویة (1977) / محمد عونی عبدالرؤف، نویسنده
الادب الرفیع فی میزان الشعر و قوافیه (1956) / الرصافی ، معروف، نویسنده
الخطاب النقدی عند المعتزله (2006) / الوائلی ، کریم، نویسنده
العروض تهدیبه واعاده تدوینه (1978) / الحنفی ، جلال، نویسنده
العروض فی اوزان الشعر وقوافیه (1942) / الملا ، عبدالمجید، نویسنده
العروض فی اوزان لشعر العربی و قوافیه (1966) / فرج البدری ، حکمه، نویسنده
القسطاس المستقیم فی علم العروض (1969) / الزمخشری ، جار الله محمود، نویسنده
فن التقطیع الشعری و القافیه الجزء الثانی علم القافیه (1963) / خلوصی ، صفاء، نویسنده
فن التقطیع الشعری و القافیه (1963) / خلوصی ، صفاء، نویسنده
موازین الشعرالعربی باستعمال الارقام الثنائیه (1971) / طارق الکاتب ، محمد، نویسنده
میزان البند (1965) / الملائکه ، جمیل، نویسنده

کاربران آنلاین :28