دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : تەوفیق مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) (1867- 1950 ز)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
دوانزە سوارەی مەریوان (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
دیوانی پیرەمێرد (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
دیوانی پیرەمێرد (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
دیوانی پیرەمێرد (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
دیوانی پیرەمێرد (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
دیوانی پیرەمێرد (سنە) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
دیوانی پیرەمێرد (بەغداد) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
سەرجەمی دیوانی پیرەمێرد (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
مەحموود ئاغای شیوەکەل (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
مەحموود ئاغای شیوەکەل (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
مەم و زین (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
مەم و زین (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
مەم و زین (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
پەندەکانی پیرەمێرد (بەغداد) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده
پەندەکانی پیرەمێرد (سلێمانی) / مەحموود هەمزە (پیرەمێرد) ، تەوفیق (1867- 1950 ز)، نویسنده

کاربران آنلاین :8