دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : توفیق وهبی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
إبعاد معنى الیحمور عن اسم الملک بهرام گور (1957) / وهبی ، توفیق، نویسنده
إبعاد معنى الیحمور عن اسم الملک بهرام گور (1957) / وهبی ، توفیق، نویسنده
أصل اسم کرکوک / وهبی ، توفیق، نویسنده
اصل الاکراد و لفتهم (1974) / وهبی ، توفیق، نویسنده اصل الاکراد و لفتهم
أصل تسمیة شهرزور (1961) / وهبی ، توفیق، نویسنده
القصد والاسطراد فی اصول معنی بغداد (1950) / وهبی ، توفیق
سفرة من (دةربةندی بازیان) الى ملةی تاسلوجة (1965) / وهبی ، توفیق، نویسنده
قسنیک لە کوردستان (1947) / ئەدموندس، نویسنده
قلقة کیانیة فی شمال السلیمانیة / وهبی ، توفیق، نویسنده
قواعد اللغة الکردیة (1956) / وهبی ، توفیق، نویسنده
قواعد اللغة الکردیة (1956) / وهبی ، توفیق، نویسنده
قواعد اللغة الکردیة (1956) / وهبی ، توفیق، نویسنده
مخطوطات خزانة (1976) / وهبی ، توفیق، نویسنده
الاثار الکامله (2011) / وهبی ، توفیق
الیزید بقایا المیثرائیه فی الحضر و کردستان العراق واثارها فی الیزیدیه (2004) / وهبی ، توفیق

کاربران آنلاین :5