دسترسی همگانی(OPAC) نێوی کتێبخانە لە ئۆپەک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
أضواء على التاریخ الحدیث لمنطقة وسط کردستان (2021) / الونداوی ، مؤید، نویسنده
التطورات السیاسیه فی ایران عهد نادر شاه 1736-1747 (بی تا) / شاهین سهام عبدالرزاق، نویسنده
الصحافة الترکمانیة فی العراق بین قرنین 1911-2006 (2010) / نصرت مردان، نویسنده
العراق فی سجلات الوثائق البریطانیه 1914 - 1966 (2012) / رش ، الف دی ل، نویسنده
القصد والاسطراد فی اصول معنی بغداد (1950) / وهبی ، توفیق
القضیة الکردیة و القومیة العربیة فی معرکة العراق (1963) / الدرة ، محمود، نویسنده
المعجم التاریخی الاماره بهدینان (2011) / عماد عبدالسلام رؤوف
المعجم التاریخی الاماره بهدینان (2021) / عماد عبدالسلام رؤوف
المفصل فی التاریخ العراق المعاصر (2002) / مجموعه الباحثین، نویسنده
الکورد کوردستان فی المصادر الارمنیه (2011) / ردینی ، وصفی حسن، نویسنده
انقلاب 29تشرین الاول (1936) / یوسف اسماعیل، نویسنده
ایها الکرد تعرف علی عدوک (2000) / پشدری ، رفیق، نویسنده
بنوراما معارف کرکوک (2017) / محمد کلدان ، محمد أحمد بیاتلی، نویسنده
تاریخ مشاریع میاه الشرب القدیمه فی بغداد (2013) / عماد عبدالسلام رؤوف
تاریخ مشاریع میاه الشرب القدیمه فی بغداد (2019) / عماد عبدالسلام رؤوف

کاربران آنلاین :3